Podmienky ochrany osobných údajov

       Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Softgate s.r.o., IČO: 46 979 581 so sídlo Klincová 35, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Bratislave I, oddiel: Sro, vložka číslo: 99678/B (ďalej len: „správca“).
 2. Korešpondenčná adresa správcu je: Softgate s.r.o., P.O.BOX 133, 945 05 Komárno 5, e-mail: karavanpark.sk@gmail.com , telefón: +421 908 727 272
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá je priamo či nepriamo identifikovateľná, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, údaje o pobyte, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo na viacej zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

II.

Zdroje a kategórie zapracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnení Vašej objednávky:
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefón
 1. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie právnych povinnosti správcu pod čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných podmienok a reklamných ponúk) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pro účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných podmienok a reklamných ponúk) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informační spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vyriešenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzí Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vyriešenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov sú nutnými požiadavkami pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť ani ju zo strany správcu plniť,
 • plnenie právnych povinností voči śtátu,
 • zasielanie obchodných ponúk a ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedochádza automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.        

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, pokým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúci sa na dodaní tovaru/služieb/realizácií platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúci služby poskytovanie e-shopu (Shoptet) a ďalších službieb v súvislosti s poskytovaním e-shopu,
 • poskytujúci marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretích zemí (do zemi mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.   

VI.

Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovávanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre ňu môžu spracovávať aj títo spracovávatelia:
 • poskytovateľ služby Sendinblue, Shoptet, Facebook, Google, Stripe
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských software služieb a aplikácii, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

VII.

Vaše práva

 1. Za podmienky stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzení spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. VI. Obchodných podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VIII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa zoznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10.04.2021.

Späť do obchodu